VASTUULLISUUS

Toimitusjohtajan laatulupaus

”Lupaan, että täytämme siivouspalvelua koskevat odotuksenne ja palvelemme teitä laadukkaasti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti.

Johtamiskäytäntöjämme ja tiimityöskentelyämme on toteutettu menestyksellisesti arjen kenttätyössä jo yli 20 vuoden ajan. Meille H&A Siivouspalvelussa laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaamme saa kaikki siivouspalvelut sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa räätälöitynä tarpeeseen sopivaksi.

Asiakkaan toiminnan muuttuessa mukautamme palveluamme joustavasti ja mutkattomasti. Ongelmatilanteissa tartumme ripeästi toimeen, ja olemmekin asiakkaiden tavoitettavissa vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden.

Laadukkaan palvelumme avaintekijänä on sitoutunut, ammattitaitoinen ja tutkitusti hyvinvoiva henkilöstömme, joista huolehtiminen on meille sydämen asia ja toimintamme kulmakivi.”

Puhtaasti ammattitaidolla,

Aila Kaakkurivaara
toimitusjohtaja
H&A Siivouspalvelu

Laatuvastuu

Me H&A Teamissa pyrimme siihen, että korkean laadun voi nähdä ja aistia kaikessa, mitä teemme. Laatu merkitsee meille esimerkiksi sitä, että henkilöstömme voi hyvin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja toimintamme kehittyy jatkuvasti. Työnlaatua tukevat modernit välineet, koneet ja siivousmenetelmät. Myös yhteistyökumppanimme jakavat ajatuksen laatuun panostamisesta omassa toiminnassaan.

Visiomme on olla vastuullisuudestaan ja laadustaan tunnetuin siivouspalvelualan yritys pääkaupunkiseudulla sekä kasvattaa siivousalan yleistä arvostusta omalla esimerkillämme ja toiminnallamme.

Sitoudumme Green Card -järjestelmän periaatteisiin

Laatujärjestelmämme auditoidaan vuosittain, ja se perustuu Green Card- järjestelmään. Green Card on toimittajalaatua mittaava ja seuraava konsepti, joka kokoaa laatu-, ympäristö- ja työturvallisasiat yhteiseen kriteeristöön. Olemme sitoutuneet kehittämään aktiivisesti toimintaamme laatunäkökohdat ja Green Card -kriteeristö huomioon ottaen.

Säännöllinen yhteydenpito tukee laadun kehitystä

Siivouspalvelumme suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja yhteisesti määritellyn laatutason mukaisesti. Laadimme teille yksilöllisen asiakashoitosuunnitelman, johon sisällytetään säännölliset laatukierrot ja kehityspalaverit. Toteutamme laatukierrot yhdessä kanssanne ja raportoimme teille niiden tuloksista. Myös kohteidemme työntekijät ja työnjohtajat tekevät jatkuvaa laadun omavalvontaa sekä sisäisiä auditointeja.

Jos korjattavia asioita ilmenee, pyrimme puuttumaan niihin mahdollisimman pian. Asiakasreklamaatiot käsitellään usein jo saman päivän aikana, kuitenkin viimeistään 48 tunnin sisällä reklamaation vastaanotosta.

Teetämme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyt kaikille asiakkaillemme. Asiakastyytyväisyyskyselyt antavat meille tärkeää informaatiota asiakkaidemme tyytyväisyydestä ja auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

Ympäristövastuu

Ympäristö ja siitä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Haluamme osaltamme edesauttaa ympäristökuormituksen vähentämistä ja aktiivisesti kehittää omaa toimintaamme ympäristömyötäiseen suuntaan.

Ympäristöohjelmamme keskeisimpiä osa-alueita ovat hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäisempään suuntaan, logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen, sekä ympäristömyötäinen asiakasviestintä ja oman henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvattaminen. Toiminnassamme nämä asiat otetaan huomioon muun muassa seuraavin tavoin:

  • hyödynnämme vettä ja pesuaineita säästäviä innovaatioita ja menetelmiä
    käytämme ympäristömerkittyjä pesuaineita
  • pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen liittyen
  • otamme huomioon ympäristönäkökohdat autojen hankinnassa ja reittisuunnittelussa
  • koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti
  • raportoimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutuksista
0%
pesuaineista ympäristötuotteita
0%
matkakuluja liikevaihdosta
eko kompassi logo valkoinen

Yrityksellemme on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti huhtikuussa 2013. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ympäristönäkökohdat huomioon ottaen ja toimimaan Ekokompassi-kriteerien mukaisesti.

H&A Team Oy:n ympäristöpolitiikka

Ympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa yrityksemme arkea. Ympäristöperiaatteemme perustuvat kestävään kehitykseen ja ympäristövaikutusten laajaan huomioon ottamiseen kaikessa toiminnassamme. Ympäristöohjelmamme perustana on uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden hyödyntäminen toiminnassamme sekä jo käytössä olevien menetelmien jatkuva kehittäminen. Pyrimme myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa.

Käytämme työssämme aineita, välineitä, koneita ja menetelmiä, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Käytössämme on menetelmiä ja välineitä, jotka säästävät vettä, pesuaineita ja luontoa. Huomioimme ympäristön myös työmatkaliikkumisessa. Vähennämme työmatkaliikkumisesta aiheutuvia päästöjä tehokkaalla reittisuunnittelulla ja ajoneuvoseurannalla. Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti, jotta he osaavat omassa työssään ottaa ympäristön huomioon.

H&A Team Oy:n Whistleblowing-ilmoituskanava

H&A Team Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.
Meille on tärkeää, että työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme voivat tuoda tietoomme huolensa ja epäilynsä lain tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Olemme ottaneet käyttöömme sisäisen ilmoituskanavan, jonka kautta työntekijämme ja muut yhteistyötahomme voivat tuoda tietoomme, mikäli heillä on toimintaamme liittyviä rikos-, rikkomus-, tai väärinkäytösepäilyitä. Näin voimme varmistaa sen, että toimintamme on kaikilta osin lakien, arvojemme ja periaatteidemme mukaista, ja voimme tarvittaessa puuttua mahdollisiin epäkohtiin ajoissa.

Tämän linkin kautta pääset tekemään ilmoituksen.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Rekisterinpitäjä:
H&A Team Oy (1780124-2)
Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Annika Parkkonen
annika.parkkonen@ha-team.fi
040 8485 349

Tietosuoja-asioista vastaava:
tietosuoja@ha-team.fi

Whistleblowing-ilmoituksen käsittelyyn ja siihen liittyvään tutkintaan voi sisältyä henkilötietojen käsittelyä, mikäli sellaisia on annettu ilmoituksella tai niiden käsittely on tarpeen tutkinnan suorittamiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi nimi ja yhteystiedot sekä tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen koskemaan väärinkäytökseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on saada tietoon mahdollinen lain tai toimintaohjeidemme vastainen toiminta sekä selvittää vastaanotettujen ilmoitusten todenperäisyys ja ryhtyä mahdollisiin seuraamustoimiin. Oikeusperusteena on yrityksen lakisääteinen velvoite perustaa sisäinen ilmoituskanava (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022).

Mikäli jotkin henkilötiedoista eivät ole selvästi tarpeellisia käsittelyn kannalta, poistamme ne ilman aiheetonta viivytystä. Muut ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä jossakin sovellettavassa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Käsittelijänä toimii Easywhistle Oy, joka vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta eikä osallistu tutkintaan.

Ilmoituksiin pääsy on rajattu vain niille etukäteen nimetyille henkilöille, jotka osallistuvat ilmoitusten käsittelyyn. Ilmoitusten käsittelijöillä on lakisääteinen velvoite pitää salassa tiedot, jotka voisivat paljastaa ilmoituksen tekijän tai sen kohteen henkilöllisyyden.

Rekisteröidyn oikeudet

Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
Mikäli haluaisit lisää tietoja henkilötietojen käsittelystä, voit olla yhteydessä yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastaa tiedot
Voit palata tekemääsi ilmoitukseen sekä siihen liittyvään viestiketjuun käyttämällä ilmoituksen tekemisen yhteydessä saamaasi asiointitunnusta.
Lain 1171/2022, 31 § nojalla rekisteröidyn oikeutta tutustua tietoihin voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämisen turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi.

Oikaista/poistaa tiedot
Voit halutessasi toimittaa meille lisätietoja. Ilmoituksen tekijä voi toimittaa tiedot ilmoituskanavan kautta asiointitunnusta käyttämällä.
Voit pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot, jolloin arvioimme, ovatko tiedot tapauksen tutkinnan kannalta tarpeellisia, ja poistamme ne tarvittaessa.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Laissa 1171/2022 on määritelty, että Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklaa rekisteröidyn oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta edellä mainitussa laissa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Automaattinen päätöksenteko: Emme hyödynnä käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

Mikäli haluaisit käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Vastaamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ja kerromme toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet. Mikäli koet, ettemme noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.